Rapport

Granskning av personalkompetensförsörjning 2018

Sammanfattning

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ändamålsenligheten och effektiviteten i kommunens arbete med personal- och kompetensför-sörjning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.