Rapport

Granskning av överförmyndarnämnden 2016

Kommunrevisionen har granskat verksamheten hos överförmyndarnämnden år 2016.

Sammanfattning

Rapporten syftar till att granska kommunens överförmyndarverksamhet.

Följande avser rapporten besvara:

 • Hur är verksamheten organiserad?
 • Finns dokumenterade rutiner i syfte att säkerställa att uppdragen genomförs på ett rättssäkert sätt inom överförmyndarnämnden?
 • Efterlevs gällande samverkansavtal vad avser efterlevnad av styrdokument?
 • Finns dokumenterade rutiner för rekrytering av ställföreträdare?
 • Hur säkerställs ställföreträdarnas lämplighet? (Vilka former av lämplighetsprövningar genomförs?)
 • Sker fysiska möten med de som anmäler intresse till ett ställföreträdarskap?
 • Erhålls samtycke innan lämplighetsprövning av intresserade ställföreträdare?
 • Finns dokumenterade rutiner för granskning av årsräkningar?
 • Finns rutiner som säkerställer samsyn i ärendehandläggningen?
 • Finns det ett formaliserats och systematiskt internkontrollarbete?
 • Genomförs årliga risk- och väsentlighetsbedömningar?
 • Finns dokumenterade rutiner för ldagomålshantering?
 • Finns dokumenterade rutiner för vitesföreläggande?
 • Hur säkerställs nämndens kompetens?
 • Hur säkerställs handläggarnas kompetens?
 • Hur säkerställs verifiering av lämnade uppgifter i årsräkningama? Genomförs det några stickprovskontroller?
 • Erhåller ställföreträdarna tillräcklig med utbildning för att ldara av sina uppdrag?
 • Sker årliga omprövningar av förvaltarskap?
 • Hanteras och förvaras akter på ett tillfredställande sätt?

En uppföljning av den här granskningen gjordes 2018.
Se granskningen av överförmyndarnämnden 2018