Rapport

Granskning av mark- och exploateringsverksamheten, november 2015

PwC har granskat Mark- och exploateringsverksamheten.

Sammanfattning

Granskningen har omfattat en genomlysning av nuläget och en bedömning av hur de åtgärder som vidtagits i projektstyrningen framöver resulterar i en god styrning och uppföljning av projekten.

Granskningen har genomförts under perioden september-oktober 2015.