Rapport

Granskning av LSS-verksamheten, mars 2015

PwC har granskat LSS-verksamheten i Uppsala kommun.

Sammanfattning

Granskningen innehåller följande revisionsfrågor:

  • Bedrivs kommunens LSS-verksamhet på ett för brukarna tillfredställande sätt?
  • Bedrivs biståndsverksamheten på ett ändamålsenligt sätt utifrån lagens intentioner och de ekonomiska förutsättningarna?
  • Fungerar nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi på tillfredställande sätt?
  • Är nämndens budget anpassad till verksamhetens omfattning?