Rapport

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare - omsorgsnämnden

De förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun har gett KPMG i uppdrag att granska omsorgsnämndens kontroll och uppföljning av privata utförare.

Sammanfattning

Den övergripande bedömningen är att det hos omsorgsnämnden finns brister i efterlevnaden av gällande system och rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare. Enligt KPMG:s bedömning handlar det främst om brister i den administrativa hanteringen av uppföljningen, snarare än om brister i själva uppföljningsarbetet.