Rapport

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare - äldrenämnden

De förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun har gett KPMG i uppdrag att granska äldrenämndens kontroll och uppföljning av privata utförare.

Sammanfattning

Den övergripande bedömningen är att det hos äldrenämnden finns brister i efterlevnaden av gällande system och rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare.