Rapport

Granskning av kommunens elevhälsa

Sammanfattning

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Om elevhälsa regleras i skollagens andra kapitel. I lagen framgår att elevhälsan ska omfatta "medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser" och att elevhälsan främst ska "vara förebyggande och hälsofrämjande".

Andra lagar såsom hälso- och sjukvårdslagen reglerar också delar av elevhälsan, till exempel den medicinska. Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen även om det inte explicit framgår av reglemente. Ansvaret för elevhälsan, dess omfattning och hur de arbetar ligger på rektor. I detta arbete har rektor stöd av den centrala elevhälsan och enheten för konsultativt stöd. På den centrala elevhälsan ligger bland annat ansvaret som verksamhetschef för elevhälsans insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.