Rapport

Granskning av kommunens elevhälsa 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens elevhälsa.

Sammanfattning

Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.

Syftet med granskning är att bedöma om elevhälsans verksamhet bedrivs i enlighet med skollag.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

  • Är styrningen och ledningen av elevhälsan ändamålsenlig?
  • Är elevhälsan underdimensionerad och är det skälet till att elevhälsan inte främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande?
  • Hur följer nämnden upp att elevhälsans verksamhet bedrivs i enlighet med lag?
    • Görs elevenkäter?
    • På vilka andra sätt får nämnden kunskap om barnens mående?
    • Hur mår barnen i grundskolan i Uppsala kommuns skolor?