Rapport

Granskning av IT-relaterade kontroller

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporteringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.