Rapport

Granskning av IT-relaterade kontroller 2018

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun granskat IT-relaterade kontroller i ett antal system med betydelse för den finansiella rapporte-ringen. Fokus har legat på behörigheter och tilldelning av behörigheter. Efter genom-förd granskning gör vi be-dömningen att kommunens behörighetshantering i stort är ändamålsenlig och att rimliga kontroller finns för de system som granskats. Inom vissa områden anser vi att kontrollerna kan och bör förstärkas.