Rapport

Granskning av investeringsprocessen, december 2015

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat investeringsprocessen i Uppsala kommun.

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att utvärdera och bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt riktlinjer och rutiner för styrning och kontroll av större investeringsprojekt och riskområden.

Granskningen har syftat till att ge svar på:

  • Har kommunstyrelsen säkerställt riktlinjer och rutiner för styrning och kontroll av större investeringsprojekt och riskområden?
  • Har man tagit särskild hänsyn till risker avseende oegentligheter och korruptionen?
  • Finns ändamålsenliga kontroller för att motverka dessa?