Rapport

Granskning av intern kontroll 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska den interna kontrollen 2016.

Sammanfattning

Granskningens syfte har varit att granska kvalitet och tillförlitligheten i den interna styrningen och kontrollen i redovisningen. KPMGs sammanfattande bedömning är att kommunens arbete med intern kontroll har förbättrats men fortfarande kan utvecklas.