Rapport

Granskning av handläggningsrutiner

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska handläggningsrutiner och följa upp handläggningstider för beslut inom ett urval av plan- och byggnadsnämndens myndighetsutövande delar.

Sammanfattning

KPMG konstaterar att plan- och byggnadsnämnden har gjort ett stort arbete med att kartlägga processer för att förkorta handläggningstiderna gällande bygglov och förhandsbesked. Nämndens uppföljning av handläggningstider för bygglov visar på korta handläggningstider. Flera åtgärder har vidtagits i syfte att korta ned handläggningstiderna inom bygglov.