Rapport

Granskning av förstudie för tillämpning av lagen om offentlig upphandling 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska förstudien för tillämpning av lagen om offentlig upphandling.

Sammanfattning

Syftet med förstudien är att bedöma om kommunen har rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling och bedöma om övergripande kommunala mål kring klimat- och miljöpåverkan kan återkopplas till upphandlade varar och tjänster.