Rapport

Granskning av förskolans chefsorganisation, november 2014

PwC har genomfört en granskning av förskolans chefsorganisation.

Sammanfattning

Ledningsorganisationen för vård och bildnings förskolor förändrades år 2012.   Mot bakgrund av detta har revisorerna beslutat att genomföra en förstudie om förskolans omorganisation med fokusering på ledningsorganisation och dimensionering av denna.

Syftet med förstudien är att klarlägga medarbetarnas syn på ledningsorganisationen och att undersöka behovet av en eventuell fördjupad granskning inom området.