Rapport

Granskning av exploateringsredovisningen 2018

Missivbrev och granskningsrapport

Dokument

Granskning av exploateringsredovisningen 2018

PDF, 22 MB | Lyssna

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun uppdragits att granska de genomlysningar och rättelser i redovisningen som gjorts i slutet av 2018 och i början av 2019 och även bedöma orsaker till arbetet dragit ut på tiden i flera år.