Rapport

Granskning av exploateringsredovisningen - 2018

Sammanfattning

Redovisningen av exploateringsverksamheten har i många år haft stora brister och felaktigheter vilket påpekats i revisorernas uttalanden över delårsrapporter och revisionsberättelser de senaste åren. Revisorerna har konstaterat att kommunen inte följer lag och god redovisningssed inom detta område. Då exploateringen omfattar mycket stora belopp innebär det att varken delårsrapporter, årsredovisningar och löpande redovisning följer lag och god redovisningssed.