Rapport

Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen, 23 augusti 2016

Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att granska hur äldrenämnden arbetar för att bedriva en god och ändamålsenlig biståndshandläggning av äldreomsorgen i Uppsala kommun.

Sammanfattning

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om biståndshandläggningen för äldre genomförs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Revisorerna har granskat om:

  • det finns riktlinjer av avsvarig nämnd som stöd till biståndsbedömning
  • tolkningen av av regler och riktlinjer sker enligt vedertagen praxis
  • det finns rutinbeskrivningar för handläggning och uppföljning av biståndsprövningar
  • det finns gemensamt förhållningssätt och bedömningsgrunder mellan  biståndshandläggare
  • det finns riktlinjer för när omprövning av biståndsbeslut ska göras.