Rapport

Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Sammanfattning

Syftet med granskningen har varit att granska

  • om det finns rutiner för hur ersättning för förlorad arbetsinkomst ska beräknas och kontrolleras
  • om anställningsförhållanden som underlag för ersättningar kontrolleras och uppdateras
  • hur gränsdragning mellan fasta och rörliga ersättningar hanteras
  • om det finns ändamålsenliga rutiner och kontroller som säkerställer att rätt belopp betalas ut
  • om det finns rutiner för hur ersättning för förrättningar ska beräknas och kontrolleras. 

Granskningens sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas dokumenterade ändamålsenliga rutinbeskrivningar/tillämpningsanvisningar och kontroller i samtliga delar.

Däremot kunde KPMG, efter svar från verksamhetsföreträdarna, i deras stickprovsgranskning inte finna några direkta felaktigheter i hantering av arvoden och dylikt.