Rapport

Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har KPMG granskat kommunens arbete mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan.

Sammanfattning

KPMG har i sin  granskning funnit brister som specificeras i punktform nedan. KPMG bedömer dock att utbildningsnämnden i huvudsak säkerställer att arbetet i verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning för att motverka diskriminering och kränkande behandling av barn och elever.

KPMG bedömer att utbildningsnämnden

  • ska försäkra sig om att all personal inom skolan ”har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet” och att de ”fullgör de skyldigheter” som åvilar dem enligt lagens 6 kapitel om åtgärder mot kränkande behandling. (2 kap. 34 § 2 st. och 6 kap. 5 § SkolL)
  • bör följa upp att de utredningar efter anmälningar om kränkande behandling som nämnden i rutin har ålagt rektor att göra utförs med den kvalitet som krävs för en rättssäker bedömning. (6 kap. 10 § SkolL)
  • i uppföljningen av anmälningar av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering bör utveckla analysen och fokusera på risker som nämnden bör ha kännedom om för att kunna besluta om åtgärder. (4 kap. 7 § SkolL).