Översiktsplan

Fördjupade översiktsplaner

Fördjupade översiktsplaner för specifika områden kompletterar översiktsplanen.

Dokument

Fördjupad översiktsplan Funbo, 2011

PDF, 37 MB | Lyssna

Planens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i Funbo. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Fördjupad översiktsplan Rörken-Hovgården, 1993

PDF, 4 MB | Lyssna

Planen beskriver området som sedan 1970-talet nyttjats för avfallsåtervinning, avfallsdeponi och motorsport.

Fördjupad översiktsplan Storvreta, 2012

PDF, 14 MB | Lyssna

Den fördjupade översiktsplanen för Storvreta syftar till att stärka Storvretas kvaliteter som bostadsort och plats för arbete och fritid. Visioner och mål i den kommunomfattade översiktsplanen har vidareutvecklats och konkretiserats. Planen ska fungera som grund för arbetet med kommande detaljplaner i orten och behandlas som översiktsplan i plan- och bygglagens mening.