Policy

Finanspolicy för Uppsala kommunkoncern

Policyn och de tillhörande finansiella riktlinjerna styr kommunens finansverksamhet. Policyn och riktlinjerna används också i relationen med kommunens kreditgivare.

Sammanfattning

Policyn omfattar finansverksamheten i Uppsala kommun och kommunens direkt och indirekt majoritetsägda bolag. Uppsala kommun och de direkt eller indirekt majoritetsägda bolagen bildar tillsammans kommunkoncernen.

Till policyn finns riktlinjer som närmare reglerar dels ansvarsfördelningen mellan beslutsorganen, dels de ramar och limiter som ska gälla för finansverksamheten.

Läs de finansiella riktlinjerna