Regler

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun för 2019-2022

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning

Regler om ersättningar för kostnader, arvoden och förmåner till förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen. Uppsala kommun har beslutat om bestämmelser för ekonomiska ersättningar m m för de förtroendevalda i kommunen.

Reglerna gäller även för dem som är invalda i samrådsorgan/intressentsammansatt organ inrättade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Även förtroendevalda som företräder kommunen i föreningar eller andra organisationer i de fall arvode inte betalas ut av föreningen/organisationen. 

Kommunen rekommenderar att även kommunala delägda bolag och stiftelser tillämpar dessa regler för sina styrelseuppdrag.