Rapport

Ekonomisk uppföljning per augusti och helårsprognos 2017

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 6–7 november 2017.

Sammanfattning

Kommunkoncernens ekonomiska utfall

För Uppsala kommunkoncern uppgår det samlade resultatet för perioden januari till augusti till 694,6 (*510,0)1 miljoner kronor. För helåret 2017 prognostiseras ett samlat resultat på 508,2 (*380,6) miljoner kronor. I det prognostiserade resultatet ingår Uppsala kommun med 365,6 (*380,6) miljoner kronor, Uppsala Stadshuskoncern med 178,7 miljoner kronor, delägda bolag med 0 miljoner kronor samt elimineringar och justeringar netto med-36,1 miljoner kronor. De sistnämnda är en effekt av justeringar bland annat för koncernmässiga övervärden, olika avskrivningstider i kommunen och bolagen samt utdelning från Stadshuskoncernen till Uppsala kommun.

För perioden januari till augusti uppgick resultatet för Uppsala kommunkoncern till 694,6 miljoner kronor, där kommun i förvaltningsform hade ett resultat 547,0 (*402,1) miljoner kronor och de hel- och delägda bolagen ett resultat på 200,0 (*165,5) miljoner kronor. I resultatet för kommunkoncernen ingår justeringar och elimineringar på sammanlagt -52,4 miljoner kronor.

*siffrorna inom parentes är 2016 års motsvarande siffror.

Jämfört med föregående år beräknas skatter, generella statsbidrag och utjämning att öka med 5,0 procent medan verksamhetens nettokostnader beräknas att öka med 4,7 procent. Nettokostnaderna förväntas därmed öka i en lägre takt än intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Nettokostnaderna justerade för demografi förväntas under året öka i en lägre takt än beräknat utifrån Uppsalas strukturella förutsättningar. Föreliggande prognos visar därmed att den gynnsamma utvecklingen för nettokostnaderna som inleddes 2013 fortsätter även i år. Detta förbättrar kommunens förutsättningar att möta den demografiska utmaningen åren framöver.

Årets resultat har en positiv inverkan på soliditeten som förblir oförändrad kring 12 procent trots den relativt höga investeringsvolymen. Självfinansieringsgraden påverkas dock negativt av den höga investeringsvolymen och sjunker från 58 procent 2016 till 44 procent.

Prognosen för året indikerar en investeringsnivå på 3 299 miljoner kronor, vilket är en utökning med 1 026 miljoner kronor (45 procent) jämfört med 2016. Av prognosens investeringar är 2 612 miljoner kronor hänförbara till kommunbolagen medan 687 miljoner kronor utförs av nämnderna.

Uppsala har goda förutsättningar för att ha en stabil ekonomi. Samtidigt har kommunen stora utmaningar framöver i form av demografiskt tryck, stora investeringsbehov samt integration av nyanlända. Detta i kombination med en försvagad utveckling i det reala skatteunderlaget ställer krav på effektiviseringar. För att möta dessa utmaningar och samtidigt kunna behålla en god ekonomisk ställning behöver kommunen framöver finansiera en större andel av investeringarna med egna medel.

En prognos är en bedömning som bygger på kända förutsättningar och kvantifierbara risker. Därtill anger nämnderna ett antal osäkerheter som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning vid årets slut. Prognosen bedöms vara försiktig vilket innebär en sannolikhet att utfallet blir bättre än prognostiserat.