Rapport

Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning mars-april 2017

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 21 juni 2017.

Sammanfattning

Helårsprognosen för Uppsala kommun per mars 2017 är 279 (381*) miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett samlat resultat på -171 (184*) miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostisera ett resultat på 449 (191*) miljoner kronor. På kommunhelhetsnivå uppnås därmed det finansiella målet om att resultatet ska vara minst 2,0 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning då resultatet utgör 2,5 procent av skatter och kommunalekonomis utjämning. Sex nämnder prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges ekonomiska ramar och uppnår därmed inte ekonomi i balans.

*siffrorna inom parentes är 2016 års motsvarande siffror.

Nämnderna utrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 200 miljoner kronor utifrån bästa och sämsta scenario för utvecklingen. Osäkerheterna innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga i spannet 180 till 380 miljoner kronor. Övergången av egenregi inom vård och omsorgsverksamheten till nya nämnder utgör en stor osäkerhet i dessa nämnders prognoser. Därtill finns det en osäkerhet kring effekterna av de vidtagna effektivitetsåtgärderna. I likhet med 2016 finns det också en stor osäkerhet kring antalet anvisade flyktingar och de statsbidrag som Uppsala kommer att få för flyktingmottagandet. Nämnderna tenderar dock att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle som dessutom i år har tidigarelagts.

Jämfört med 2016 prognostiseras nämndernas samlade nettokostnader att öka med 5,8 procent medan skatterna samtidigt beräknas öka med 5,1 procent. Detta innebär att målet om att nettokostnaderna ska öka i samma eller lägre takt än skatter och kommunalekonomisk utjämning inte kommer att uppnås.

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019 innehåller nio inriktningsmål och till dem 81 uppdrag. Det är 22 uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolag. Resterande 59 uppdrag riktar sig till en enskild eller flera nämnder och/eller bolag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. I uppföljningen per april följs dessutom 59 uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om under tidigare år upp.

Den samlade bedömningen av nämndernas arbete är att det löper på enligt plan i riktning mot måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att samtliga nämnder per april rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för inriktningsmålen och de uppdrag man arbetar mot. För fyra uppdrag kommer berörda nämnder att kunna bidra till måluppfyllelse, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Vid redogördelse för respektive inriktningsmål nedan finns uppdrag och indikatorer kommenterade.

Uppsala kommun har två nämnder som är gemensamma med andra kommuner: räddningsnämnden och överförmyndarnämnden. Uppsala är värdkommun för dessa nämnder, men de styrs gemensamt av de kommuner som samarbetar. De gemensamma nämnderna knyter an till de mål och uppdrag i Mål och budget som stämmer överens med vad samarbetskommunerna kommit överens om. Räddningsnämnden och överförmyndarnämnden bedömer att de bidrar till att uppfylla inriktningsmål 1 (jämställd och hållbar ekonomi), inriktningsmål 3 (växa smart och hållbart), inriktningsmål 7 (stöd, vård och omsorg) samt inriktningsmål 9 (bra arbetsvillkor och hög kompetens). Utöver det har räddningsnämnden även åtta inriktningsmål i samarbetskommunernas gemensamma handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019.

Av de 59 kvarvarande uppdragen är 11 genomförda, 45 pågår enligt plan och av dem är det 12 som beräknas vara gemomförda under 2017. Tre uppdrag är ännu ej påbörjade/pågår inte enligt plan.