Resultat av dialog

Fördjupad översiktsplan för Södra staden - utställning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft den 24 juni 2018.

Läs beslut, planhandlingar och underlagsrapporter

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

16 december 2016, 01:00 till

3 mars 2017, 23:59

Sammanfattning

Södra staden är ett utvecklingsområde som sträcker sig från Polacksbacken i norr till Sunnersta i söder. Kommunen har tagit fram ett förslag på en fördjupad översiktsplan för Södra staden. Planen ska ta ett samlat grepp om områdets utveckling.

Beskrivning

Uppsala är en stad som växer. Därför behövs bostäder, arbetsplatser och annat som en större stad har att erbjuda. Södra staden har möjlighet att möta dessa behov. Södra staden har därför pekats ut som ett utvecklingsområde i den kommunövergripande översiktsplanen. Idag pågår redan både byggnation och planering av nya områden och stadsdelar i Södra staden. Men området är fortfarande lågt exploaterat jämfört med andra delar av staden.

Öppna dialogmöten

De som ville kunde träffa politiker och tjänstemän vid två tillfällen för att samtala om förslaget, 31 januari och 2 februari.

Synpunkter

Det var möjligt att lämna synpunkter via e-post eller brev.

Relaterade dokument

Underlagsrapporter som tillkommit inför utställning om fördjupad översiktsplan för Södra staden 

Underlagsrapporter till fördjupad översiktsplan för Södra staden inför samrådet