Pågående dialog

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 72:8 och 72:15 - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd från 9 januari till och med 30 januari 2020. Fastighetsägaren till Sunnersta 72:8 har beviljats planbesked i syfte att upphäva den tomtindelning som gäller för deras fastighet, tomtindelning för del av kvarteret Entitan. Upphävande av tomtindelning krävs för att ägarna av Sunnersta 72:8 och Sunnersta 72:15 ska kunna byta mark med varandra. Markbytet önskas för att Sunnersta 72:15 ska kunna anslutas till fibernätet utan att belasta intilliggande fastigheter.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Fastigheten Sunnersta 72:8 ligger i stadsdelen Sunnersta och har adress Domherrevägen 15B.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se