Resultat av dialog

Tyck till om detaljplanen för kvarteret S:t Per

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Plan- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för kvarteret Sankt Per. Planen gör det möjligt att förtäta befintlig bebyggelse genom en påbyggnad av byggnader på fastigheten Dragarbrunn 15:3. Påbyggnaden kan bestå av en till två indragna våningsplan för hotell och kontor och omfattar cirka 10 000 kvadratmeter byggrätt.

Se detaljplanen som vunnit laga kraft.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

8 augusti 2016, 00:00 till

5 september 2016, 00:00

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av den befintliga bebyggelsen inom kvarteret S:t Per. Planområdet ligger centralt i Uppsala och avgränsas av Svartbäcksgatan, Klostergatan, Dragarbrunnsgatan och S:t Persgatan.

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning av befintlig bebyggelse inom kvarteret S:t Per. Planförslaget möjliggör en påbyggnad av de befintliga byggnaderna på Dragarbrunn 15:3 med 1–2 indragna våningsplan för hotell och kontor. Totalt omfattar förslaget cirka 10 000 kvadratmeter tillkommande byggrätt.

Ta del av planbeskrivningen och övriga handlingar på bygg.uppsala.se