Resultat av dialog

Mitt centrum – påverka utvecklingen av stadskärnan

Dialogen har avslutats

Resultat

Mitt centrum

PDF, 3 MB | Lyssna

Rapporten beskriver hur insamlingen av synpunkter gått till och redovisar resultatet.

Resultat i korthet

Stadsplanering är en av kommunens viktigaste uppgifter. Arbetet med centrala Uppsala är bara en del av det större uppdraget att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen.

Innerstadsstrategin ingår som en del i översiktsplanen. 
Ta del av förslaget till innerstadsstrategi och lämna din synpunkter

Mitt centrum – en sammanfattning av rapporten

Den största frågan var hur trafiken påverkar det offentliga rummet (gator, torg,parker och andra ytor dit allmänheten har tillträde).

Det näst mest diskuterade ämnet var trafiken i sig. De som talade för cykeltrafik och gångtrafik dominerade helt över de som talade för biltrafik. De som talade för ökad framkomlighet för bilar efterfrågade handikapparkeringar och om centrumhandelns förutsättningar.

Många inlägg handlar om farliga platser, att det är svårframkomligt och kan bli bättre.

Kollektivtrafiken berörs generellt (fler, tätare bussar och önskemål om spårvagn) och specifikt (bort med bussar på Stora torget och i några enstaka fall, behåll bussarna på Stora torget)

En stor del hade detaljsynpunkter på miljöerna, till exempel kommentarer om ett visst trafikljus, en viss blomrabatt eller en viss skylt på ett hus.

Många pekar ut platser där det behövs fler planteringar. I materialet finns mycket konkreta förslag på hur detaljer ska göras om, exempelvis förslag på konstnärlig utsmyckning.

Relativt få har husens utformning som huvudtema. Majoriteten värnar om Uppsalas karaktär av småskalighet och äldre bebyggelse. Hus från 1960- och 70-talet (Gågatan, Dragarbrunnsgatan, Kungsgatan, Sivia torg) liksom Resecentrum får kritik för sitt utseende. Några uttalar oro för höga byggnader som kan förstöra stadens silhuett och skapa skuggor medan några talar för modern arkitektur.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

21 mars 2014, 06:00 till

30 juni 2014, 23:00

Sammanfattning

De centrala delarna av Uppsala växer i takt med staden. För att anpassa staden till en ökad befolkning så utvidgas den yta som vi kallar centrum. Under våren och försommaren 2014 bjöds Uppsalaborna in att tycka till om Uppsala centrum på flera olika sätt.