Resultat av dialog

Förslag till nya parkeringsregleringar

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Mellan 9 maj–23 juni kunde allmänheten lämna in synpunkter på förslaget om nya parkeringsregleringar. Sammanlagt fick vi 150 svar.

Många av synpunkterna ansåg att förslaget påverkade cityhandeln negativt och att föreslagna avgifter är för höga. En del tycker också att kollektivtrafiken borde förbättras och vara billigare om man vill påverka och minska bilanvändningen i innerstaden.

Gatu- och samhällsmiljönämnden fattade beslut om de nya parkeringsregleringarna 14 december. Regleringarna finns sammanfattade i Uppsala kommun parkeringspolicy.
Läs Uppsala kommuns parkeringspolicy

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

9 maj 2016, 08:00 till

23 juni 2016, 00:00

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya parkeringsregleringar där man bland annat ser över parkeringsavgifterna i Uppsala. Regleringarna är ett steg i ledet för att nå målen i parkeringspolicyn från 2014. Gatu- och samhällsmiljönämnden fattar beslut om de nya regleringarna 14 december.

Beskrivning

Uppsala växer och vår bebyggelse och infrastruktur blir tätare. För att få fler lediga parkeringsplatser, attraktivare stadsmiljö, minskad miljöpåverkan och god tillgänglighet för alla trafikslag behöver vi ta fram nya parkeringsregleringar.

Förslaget utgår från målen i parkeringspolicyn

I januari 2014 antog kommunfullmäktige en ny parkeringspolicy. Syftet med policyn är att skapa en mer social och ekologisk hållbar miljö i Uppsala.

De fem övergripande målen i parkeringspolicyn är att

  • skapa en attraktivare stadsmiljö
  • minska biltrafikens miljöpåverkan
  • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för alla trafikslag
  • effektivisera markanvändningen
  • bidra till en fortsatt stark handel i centrum.

För att uppnå målen har ett förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala tagits fram.

Sammanfattning av förslaget

Förslaget innebär bland annat att

  • avgift för parkering på de mest centrala platserna ska vara 30 kronor i timmen fram till 18.00
  • flera områden med oreglerade gator får avgiftsbelagd parkering om 5 och 10 kronor i timmen
  • på vardagar 18.00-22.00 får alla avgiftsbelagda platser en avgift om 5 kronor i timmen. Det gäller även på söndagar till 22.00.

Parkeringsanläggningar

Vi förbereder också en utbyggnad av parkeringsanläggningar för att bilägare ska kunna välja att parkera i dessa istället för att parkera på gatan.

Boendeparkering

I samband med nya zoner för avgifter genomförs en översyn av vilka gator som ska upplåtas för boendeparkering. Boendeparkering ska utökas i de områden där möjlighet till parkering på privat fastighetsmark är begränsad.

Läsexemplar finns på kommuninformation

Förslaget finns också att läsa hos kommuninformation i Stationsgallerian på Stationsgatan 12.