Resultat av dialog

Enkät om Uppsala kommun idag och i framtiden

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Svaren i undersökningen genomsyras av en optimistisk grundsyn. Både när det gäller frågorna om 2015 och 2050. Den stora majoriteten beskriver kommunen i positiva termer och har en ljus vision för framtidens Uppsala kommun. Tankarna och idéerna som framkom handlar bland annat om bättre fungerande kollektivtrafik, utbyggnad och underhåll av cykelvägar, mer lättillgängliga natur- och fritidsområden, idéer för utveckling av stadskärnan, önskemål kring boendemiljö och favoritplatser i Uppsala kommun. Närhet till service och grönområden lyfts också fram som viktigt oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Även miljövänlighet märks bland svaren på lite olika sätt, till exempel bilfritt, hållbart och grönt. 

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

2 mars 2015, 07:00 till

29 mars 2015, 00:00

Sammanfattning

Kommunen arbetar nu med att ta fram en översiktsplan. Hur ska vi i Uppsala kommun bo, leva och transportera oss 2050? Under mars månad har alla som bor och verkar i Uppsala kommun haft möjlighet att svara på en enkätundersökning om Uppsala kommun idag och i framtiden.

Beskrivning

Kommunen arbetar med att ta fram en översiktsplan. Hur ska vi i Uppsala kommun bo, leva och transportera oss 2050? Översiktsplanen är en viktig del i kommunens långsiktiga planering och förenklar arbetet när kommunen ska detaljplanera ett område eller lämna ut förhandsbesked och bygglov.

Huvudsyftet med enkätundersökningen är att få kunskap om vilken bild de som bor och verkar i Uppsala kommun har av den fysiska miljön. Vi vill också ta reda på vilka idéer om förändringar och förbättringar som finns. Det finns också en ambition från Uppsala kommun att genom undersökningen synliggöra för medborgarna det långsiktiga planeringsarbetet som pågår i kommunen.