Resultat av dialog

Tyck till om den första detaljplanen i Ulleråker

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Det finns en oro för hur den långa byggtiden kommer att påverka boende i Ulleråker, särskilt gällande trafiken. Information om vad som händer när under byggtiden efterfrågas liksom en tydlig logistik i trafikfrågan.

Mest av allt ifrågasattes byggnadernas höjd och täthet. Det finns en stark oro för vilka konsekvenser det får i form av brist på solljus, buller och försämrad livskvalité. Samtidigt tycker många att det är bra att det byggs och vissa är positiva till att det byggs högt så att man sparar mark.

Deltagarna var i huvudsak nöjda med formen för dialogtillfället. Små grupper med representanter från kommunen vid varje bord var en bra metod för att förstå och bearbeta för planförslaget.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

23 maj 2016, 18:00 till

4 juli 2016, 00:00

Sammanfattning

Planprogrammet för Ulleråker är godkänt och de första detaljplanerna börjar ta form. Nu kan du lämna dina synpunkter på den första detaljplanen – för Vattentornsparken.

Beskrivning

I Vattentornsparken planerar vi för cirka 400 nya bostäder med lokaler för förskola och andra verksamheter i bottenvåningarna. Detaljplanen ger också möjlighet att anlägga en park runt kullen där det gamla vattentornet står, samt bygga den första delen av det planerade kollektivtrafikstråket – stadsdelens urbana stråk.

Detaljplanen för Vattentornsparken är på samråd mellan 23 maj och 4 juli. 

Mer information

Ta del av detaljplanen för Vattentornsparken på bygg.uppsala.se

Läs mer om Ulleråker på bygg.uppsala.se

Möte om detaljplanen

Den 31 maj välkomnade vi till ett möte om detaljplanen. På plats under mötet fanns Erik Pelling (S), kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden, projektledningen från Uppsala kommun och involverade byggherrar och arkitekter.