Avslutad dialog

Detaljplan för Sunnersta 80:7 och 51:61 – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

5 september 2016, 00:00 till

17 oktober 2016, 00:00

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att upphäva gamla fastighetsbestämmelserna i området och besluta om ny markanvändning för idrott- och skolverksamhet.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Sunnersta och omfattar Sunnerstaskolan, Talgoxens förskola och en fotbollsplan. Området ligger intill Dag Hammarsköldsvägen, Långvägen och Talgoxvägen.

Syftet med detaljplanen är att besluta om markanvändningen i området så de nya markägarna Uppsala Kommun Sport- och rekreaktionsfastigheter och Uppsala Kommun Skolfastigheter kan fastighetsbilda marken de har köpt.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se