Resultat av dialog

Detaljplan för Studenternas IP, granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 21 juli 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

13 april 2017, 00:00 till

11 maj 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Studenternas IP. Planen syftar till att göra en ny och modern idrottsanläggning möjlig inom det område där Studenternas idrottsplats ligger idag.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed Fyrisån i centrala Uppsala. Området avgränsas
av Stadsträdgården i norr, Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen i väster.

Idrottsanläggningen ska utformas för fotboll och inriktningen är att bygga för en publikkapacitet på minst 8 000 sittande åskådare, samt tillhörande verksamheter och byggrätter för idrott, centrumverksamhet och kontor.