Resultat av dialog

Detaljplan för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2, granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 24 februari 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

1 december 2016, 01:00 till

15 december 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett 36 meter högt torn för vatten till fjärrkyla intill Vattenfalls anläggning i Boländerna.

Beskrivning

Planområdet ligger det sydvästra hörnet av kvarteret Brännugnen.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett 36 meter högt torn för vatten till fjärrkyla intill Vattenfalls anläggning i Boländerna. Kyllagertornet ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet.