Resultat av dialog

Detaljplan för Löten 1:12 – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 20 april 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

12 januari 2017, 00:00 till

2 februari 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Löten 1:12. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fastighetsbildning och bekräfta befintlig markanvändning.

Beskrivning

Planområdet ligger i Löten mellan Tycho Hedéns väg och Stagneliusgatan. Det saknas anslutning från Tycho Hedéns väg men området nås via Gamla Uppsalavägen eller Råbyvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fastighetsbildning och bekräfta befintlig markanvändning.

Bakgrunden till planläggningen är att det kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB förvärvat mark där den tillåtna markanvändningen är PARK. När det kommunala bolaget ska äga marken behöver den vara planlagd som kvartersmark och få ett ändamål som stödjer den aktuella markanvändningen. Detta krävs för att bolaget ska kunna fastighetsbilda.