Resultat av dialog

Detaljplan för Kvarteret Takryttaren, del av – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 28 augusti 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

5 oktober 2016, 01:00 till

19 oktober 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 200 lägenheter i fem till sex våningar i ett kvarter inom Kvarngärdet.

Beskrivning

Området ligger intill järnvägen inom stadsdelen Kapellgärdet, cirka 1,5 kilometer från Uppsala centrum. Planområdet har idag kontor och lagerlokaler med en till tre våningar och i väster finns en kommunal gång- och cykelväg.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga cirka 200 lägenheter i fem till sex våningar i ett kvarter inom Kvarngärdet (fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1). I bostädernas bottenvåning finns utrymme för en lokal för centrumverksamhet. Parkering kan huvudsakligen ske i garage under mark. Detaljplanen innebär även att användningen av fastighetsen Kvartgärdet 62:2 ändras delvis från dagens kontorsverksamhet till en mer publik hotellverksamhet i delar av den befintliga byggnaden och i en utbyggnad mot Portalgatan.