Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Vapenhuset med flera, samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

11 maj 2017, 00:00 till

24 augusti 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Vapenhuset med flera. Detaljplanens syfte är att utvidga innerstaden genom att komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen, samt att uppnå en mer effektiv markanvändning med kompletterande bostadsbebyggelse inom befintligt studentbostadsområde och inom fastigheten Kvarngärdet 7:3.

Beskrivning

Planområdet är uppdelat i två delar. Den mindre norra delen omfattar endast fastigheten Kvarngärdet 7:3, där det idag ligger en Montessoriskola. Det södra området avgränsas av Vattholmavägen i väster och Råbyvägen i söder. Planområdet sträcker sig upp till i höjd med Kapellgatan och omfattar även området strax norr om Korskyrkan.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.