Resultat av dialog

Detaljplan för kvarteret Fjalar

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 17 maj 2018.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

25 oktober 2016, 01:00 till

6 december 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor och centrumverksamhet väster om järnvägen.

Beskrivning

Planområdet är beläget väster om, och i nära anslutning till, järnvägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor och centrumverksamhet. Den föreslagna byggnaden ska ligga 40 meter från närmsta entré till perrongerna på resecentrum, cirka 250 meter från Centralpassagen och knappt 200 meter från resecentrums södra entré vid Strandbodgatan.

Byggnadens fasad mot järnvägen föreslås följa samma stil som den kulturhistoriska byggnaden inom Kungsängen 14:2. Detaljplanen vill även behålla och stärka grönområdets karaktär i södra delen av kvarteret. Parkering ska ske i garage under mark med nedfart från Fjalars gränd i söder.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se