Avslutad dialog

Detaljplan för Kvarngärdet 60:1 med flera

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

23 september 2016, 01:00 till

14 oktober 2016, 23:59

Sammanfattning

Planområdet ligger i stadsdelen Kvarngärdet och omgärdas av Gamla Uppsalagatan, Vattholmavägen, Kantorsgatan och Djäknegatan. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder, förskola, vårdboende och verksamhetslokaler.

Beskrivning

Detaljplanen ger byggrätt att bygga sammanlagt 450 bostäder i två till sju våningar i flerbostadshus och radhus. Detaljplanen föreslår att man använder befintliga markparkeringar och en grönyta (kvartersmark) utmed Gamla Uppsalagatan för de nya byggnaderna.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se