Avslutad dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

31 oktober 2016, 01:00 till

13 december 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen av cirka 200 kvadratmeter mark från att vara allmän plats/huvudgata till att bli kvartersmark för samlingslokal.

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen av cirka 200 kvadratmeter mark från att vara allmän plats/huvudgata till att bli kvartersmark för samlingslokal.

Anledning till ändringen är att en ny stödmur har uppförts mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsala 21:78, som hyser Gamla Upsala SK:s (GUSK:s) klubblokal. Stödmuren avskiljer marken höjdmässigt från Vattholmavägen  och uppfattas numera som en del av Gamla Uppsala 21:48. Den har därmed inte någon betydelse för trafiken längs Vattholmavägen.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se