Resultat av dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48 – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 1 juni 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

23 februari 2017, 00:00 till

9 mars 2017, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att ändra cirka 200 kvadratmeter mark för allmän plats/huvudgata till kvartersmark för samlingslokal. Anledning är att en ny stödmur har uppförts mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsala 21:78, som rymmer Gamla Upsala SK:s (GUSK:s) klubblokal. Stödmuren avskiljer marken höjdmässigt från Vattholmavägen, så att den numera uppfattas som en del av Gamla Uppsala 21:48 och inte har någon betydelse för trafiken längs Vattholmavägen.

Beskrivning

Planområdet ligger intill Gamla Uppsala Sportklubbs (GUSK:s) klubblokal på Vattholmavägen 96 i Gamla Uppsala.

Syftet med detaljplanen är att ändra cirka 200 kvadratmeter mark för allmän plats/huvudgata till kvartersmark för samlingslokal. Anledning är att en ny stödmur har uppförts mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsala 21:78, som rymmer Gamla Upsala SK:s (GUSK:s) klubblokal. Stödmuren avskiljer marken höjdmässigt från Vattholmavägen, så att den numera uppfattas som en del av Gamla Uppsala 21:48 och inte har någon betydelse för trafiken längs Vattholmavägen.