Avslutad dialog

Detaljplan för Ekebyvallen – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

21 september 2016, 01:00 till

2 november 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att ändra ändamålet med området så att fastighetsägaren får viss möjlighet att uppföra ny bebyggelse eller tillbyggnader som behövs för idrottsverksamheten.

Beskrivning

Planområdet ligger inom Arosparken i Ekeby och omfattas av Ekebyvallen, två mindre fotbollsplaner, föreningslokal och parkering. 

Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren ska ha möjlighet att bilda fastigheter på sin mark. För att det ska vara möjligt måste ändamålet på platsen ändras från park till idrottsanläggning. 

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se