Resultat av dialog

Detaljplan för Ekebyvallen – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 20 april 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

18 januari 2017, 00:00 till

8 februari 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Ekebyvallen. Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren ska kunna fastighetsbilda på sin mark.

Beskrivning

Planområdet ligger inom Arosparken i Ekeby och omfattas av Ekebyvallen samt ytterligare två mindre fotbollsplaner. Avståndet till Stora torget är cirka 2 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att fastighetsägaren ska kunna fastighetsbilda för den mark den förvärvat. För detta krävs att ändamålet på platsen ändras så att ändamålet stämmer överrens med den faktiska markanvändningen. Ändamålet på platsen kommer därför att ändras från PARK till R1 – Idrottsanläggning.