Resultat av dialog

Detaljplan för Björklinge IP – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 1 juni 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

16 februari 2017, 00:00 till

9 mars 2017, 00:01

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att fastighetsägarna ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat, alternativt kommer att förvärva. Planområdet består av en fotbollsplan med tillhörande föreningslokaler och en gårdsyta.

Beskrivning

Planområdet ligger i västra delen av Björklinge tätort, cirka 2 mil norr om Uppsala. Närmsta väganslutning är från Björkvallsvägen.

Planen syftar till att fastighetsägarna ska kunna fastighetsbilda för den mark de förvärvat, alternativt kommer att förvärva. Planområdet består av en fotbollsplan med tillhörande föreningslokaler och en gårdsyta.