Avslutad dialog

Detaljplan för Björkling IP – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

9 september 2016, 01:00 till

21 oktober 2016, 23:00

Sammanfattning

Detaljplanen handlar om att ändra ändamålen för två områden så att de stämmer överens med hur marken används idag. Syftet är att kunna göra nya fastighetsbildningar.

Beskrivning

Planområdet ligger i västra delen av Björklinge tätort, cirka 2 mil norr om Uppsala. Närmsta väganslutning är från Björkvallsvägen.

Mark som förvärvats av Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB planläggs som idrott- och sportanläggning istället för dagens ändamål som är park. Den mark som ska förvärvas av en privat fastighetsägare planläggs som bostäder.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se