Avslutad dialog

Detaljplan för Bälinge-Ekeby 1:3

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

28 november 2016, 01:00 till

19 december 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att ändra den tillåtna markanvändningen så att kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de köpte när de bildade bolaget.

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att ändra den tillåtna markanvändningen så att kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB ska kunna fastighetsbilda för den mark de köpte när de bildade bolaget.

Området kommer att planläggas som idrottsanläggning och ge möjlighet att bygga mindre byggnader såsom läktare, förråd och omklädningsrum. Dock begränsas byggrätterna så att öppenheten och naturkaraktären bevaras.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se