Delegationsordning

Delegationsordning överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden antog delegationsordningen 16 december 2019.

Sammanfattning

Allmänt om delegation

I föräldrabalken (19 kap 14 §) finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till vem.

Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs. Lagtextens tillåter också att beslutanderätt kan delegeras till en kommunal tjänsteman i annan kommun.