Delegationsordning

Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden

Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden antogs 27 mars 2019.

Sammanfattning

I Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden kan du läsa om:

 • Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd
 • delegerad beslutanderätt
 • anmälan av delegerinsgbeslut
 • verkställighetsbeslut
 • sammanträden, utskott, beredningar och kontaktpolitiker
 • arbetsordning
 • delegeringsförteckning
 • allmänt 
 • ekonomi
 • bidrag och stipendier
 • konstinköp
 • arbetsgivarfrågor
 • förkortningar.