Program

Dagvattenprogram

Programmet ska leda till en långsiktig dagvattenhantering där skador på allmänna och enskilda intressen kan undvikas. Utvecklingen av stad och landsbygd får inte försämra grundvattnets och vattendragens nivå eller status.

Dokument

Dagvattenprogram

PDF, 8 MB | Lyssna

januari 2014

Sammanfattning

Syftet med dagvattenprogrammet är att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Uppsala kommun, både ur ett vattenkvalitets- och ett kvantitetshänseende. Programmet ger ramar och vägledning för hanteringen av dagvattnet i kommunen.

Övergripande mål 

Kommunen ska arbeta mot fyra övergripande mål för att nå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Målen ska ses som en helhet och har ingen inbördes rangordning. 

Bevara vattenbalansen

Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån ska inte påverkas negativt i samband med utvecklingen av stad och landsbygd inom kommunen.

Skapa en robust dagvattenhantering 

Dagvattenhanteringen ska utformas så att skador på allmänna och enskilda intressen undviks.

Ta recipienthänsyn

Hanteringen av dagvatten ska möjliggöra att god status uppnås i Uppsalas recipienter och att grundvattnets status inte försämras.

Berika stadslandskapet

Dagvattenhanteringen ska bidra till ett attraktivt stadslandskap.